หมวดสินค้า

ร่วมงานกับ บริษัท All2sale .Co Ltd ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ และ ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา

สถานที่ทำงาน เขต รังสิต ใกล้เชียร์ รังสิต แพทย์รังสิต

เวลาทำการ :วันจันทร์-วันเสาร์ 09:00-17:00 น (8 ชั่วงโมง) (พัก 1 ชั่วงโมง)
ที่อยู่ : บริษัท ออลทูเซลล์ จำกัด
เลขที่ 733/735 ม.8 ซอยพหลโยธิน 76 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

 

ส่ง Resume พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ [email protected] หรือโทร 02-998-9200 , 064-123-5678 ,086-784-0998

ตำแหน่ง ความสามารถ เงินเดือน
IT Support ดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในบริษัทและบริษัทในเครือ 13,000-15,000
     
  1.ชาย หญิง ไม่จำกัด วุฒิ ทำได้รับหมด อายุ 20-35 ปี  
  2.มีประสบการณ์ ไปในการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ในองค์กรธุรกิจ  
  3.แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมด เช่น Printer, Scanner, Projector, CCTV, Finger Scan  
  4.ดูแลระบบ Network ภายในองค์กร เช่น Lan ,Wifi, Hub, Rounter, Modem   
  5.ดูแลระบบ Linux Server & Windows Sharing ภายในองค์กร เช่น Share File และอื่น ๆ  
  6.ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC และ Mac (แก้ไขปํญหา อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้)  
  7.แก้ไขปัญหาร้านค้าในเครือที่ใช้ระบบ POS รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงหน้าร้านทั้งหมดเช่น Scanner, Printer และ Modem  
  8.ใช้งาน Standard Software (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point)  
  9.มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และมีระบบในการแก้ไขปัญหาที่ดี  
     
ตำแหน่ง ความสามารถ เงินเดือน
System Analyst:JR วิเคราะห์ระบบและกรอบเวลาให้โปรแกรมเมอร์ , ทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด , คุยกับผู้ใหญ่เพื่อนำสิ่งที่ต้องการมาวิเคราะห์ 20,000-25,000
     
  1.ชาย หญิง ไม่จำกัด วุฒิ ทำได้รับหมด อายุ 20-35 ปี  
  2.วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง Prototype Design และ Design documents ให้ระบบ Client/Server  
  3.ตรวจสอบ Coding และทดสอบโปรแกรม Web Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาโปรแกรม  
  4.นำเสนอ Solution แนวคิด หรือออกแบบโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  
  5.หากมีประสบการณ์ในสายงาน System Analyst จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
  6.ออกแบบ Database ได้ถูกหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพสูง  
  7.มีความรู้ทางภาษา: PHP,MySQL,CSS,HTML and javascript (ไม่ได้ขียนโค๊ตแค่รู้ในระดับ วิเคราะห์ เวลางานได้ และอ่านโค๊ตเป็น)  
  8.สามารถจัดลำดับของงานได้ดีและทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี (ลำดับเวลางานและความสำคัญได้ดี)  
  9.มีทักษะด้านสื่อสารดี สามารถอธิบายให้ Programmer หรือ User เข้าใจงานได้ดี ตรงประเด็น เข้าใจง่าย  
     
ตำแหน่ง ความสามารถ เงินเดือน
Web/Mobile UI/UI:JR ออกแบบ Template ตามที่ SA ต้องการเพื่อส่งต่อให้โปรแกรมเมอร์ทำงานต่อ 15,000-22,000
     
  1.ชาย หญิง ไม่จำกัด วุฒิ ทำได้รับหมด อายุ 20-35 ปี  
  2.ออกแบบ Website, Web App และ Mobile App   
  3.มีความรู้ทางภาษา: CSS,HTML5 and Javascript (พอที่จะเขียนเป็น Template ได้)  
  4.มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website, Web App หรือ Mobile App จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
  5.มีความเข้าใจ UX และสามารถออกแบบ UI ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้  
  6.สามารถสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจในตัวงานและทำงานร่วมกันกับทีม developer ได้  
     
ตำแหน่ง ความสามารถ เงินเดือน
Programer Mobile(Non Native App):JR ทำแอพให้กับบริษัทและแก้ไขงานตามที่ได้รับมอบหมาย 15,000-25,000
     
  1.ชาย หญิง ไม่จำกัด วุฒิ ทำได้รับหมด อายุ 20-35 ปี  
  2.มีความรู้ Javascript,CSS, HTML5 (พอประมาณ) สามารถเขียนโค๊ตลงในแบบที่ UI/UX ออกแบบมาได้  
  3.สามารถเขียนรับค่าจาก API Restful/Json และส่งค่ากลับไปยัง API ได้ (ผ่าน GET POST PUT)  
  4.ใช้ Framework จำพวก Framework7,Ionic,AngularJS หรืออื่นๆ ในการทำ Mobile App ได้  
  5.หากมีผลงานการทำแอพชื้อขายหรืออื่นๆ จะพิจารณาพิเศษ  
  6.หากเคยนำแอพขึ้น Apple Store หรือ Play Store จะพิจารณาเป็นพิเศษมาก  
     
ตำแหน่ง ความสามารถ เงินเดือน
PHP Programer:JR ทำเว็บไชต์ให้กลับบริษัทและบริษัทในเครือ แก้ไขงานตามที่ได้รับมอบหมาย 15,000-25,000
     
  1.ชาย หญิง ไม่จำกัด วุฒิ ทำได้รับหมด อายุ 20-35 ปี  
  2.มีความรู้ PHP,Mysql,Javascript,CSS, HTML5 (พอประมาณ) สามารถเขียนโค๊ตลงในแบบที่ UI/UX ออกแบบมาได้  
  3.สามารถที่จะคิดอัลกอริทึมในการเขียนโค๊ตได้ เช่น คิดระบบหยิบใส่ตะกร้าสินค้า  
  4.หากมีความรูปเกี่ยวกับ PHP MVC จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
  5.หากมีผลงานเกี่ยวกับเว็บขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
     
ตำแหน่ง ความสามารถ เงินเดือน
PHP Programer:SR คิดและวิเคราะห์ระบบอังกอริทึมให้กับบริษัท เพื่อนำไปพัฒนาเว็บไชต์และแอพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 35,000-40,000
     
  1.ชาย หญิง ไม่จำกัด วุฒิ ทำได้รับหมด อายุ 20-35 ปี  
  2.มีความรู้ PHP,Mysql,Javascript,CSS, HTML5 เป็นอย่างดี  
  3.คิดอัลกอริทึมในการเขียนโค๊ตได้ดี  
  4.มีความรู้เกี่ยวกับ PHP MVC หรือ OOP สามารถเขียนโค๊ตตามกรอบ Framework ได้ หรือพัฒนา Framework ในองค์กรได้  
  5.หากมีผลงานเกี่ยวกับเว็บขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
  6.สามารถเขียนโค๊ตโดยคำนึงถึงผลลัพต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี  
  7.เขียนหรือแก้ไขโค๊ตที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี  
  8.ช่วยเหลือเพื่อนในทีม แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเว็บไชต์ และ แอพ และวางองกอริทึมให้เพื่อนในทีมได้  
  9.สามารถแบ่งปันความรูปให้เพื่อนในทีมได้  
  10.มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจและกล้าแสดงความคิดเห็น