เงื่อนไขการสมัครสมาชิก sheepola.com

- การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเปิดร้านค้า รวมไปถึงการเยี่ยมชม https://www.sheepola.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดในการใช้บริการของ sheepola.com ทุกประการ

- จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ sheepola.com หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ sheepola.com หรือบุคคลอื่น

- sheepola.com ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูลใดๆ ใน https://www.sheepola.com โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ sheepola.com แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และเป็นหน้าที่ของที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อกำหนดต่างๆด้วยตนเอง (ล่าสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2560)


เงื่อนไขการเปิดร้านค้ากับ sheepola.com

เว็บไซต์ของ บริษัท ออลทูเซลล์ จำกัด ในชื่อ sheepola.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (ผู้ให้บริการ) สิ่งที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (บริการ) คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (ผู้ใช้บริการ) โดยจะแยกออกได้ดังนี้

1. เจ้าของร้านค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (ผู้ขาย)

2. ผู้สั่งซื้อ และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (ผู้ซื้อ)


ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด และจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากผู้ใช้บริการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการกดคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือแสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง

2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของ sheepola.com ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

3. ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงที่ผู้ให้บริการระบุไว้ และเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกของผู้ใช้บริการ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับร้านค้า ดังต่อไปนี้

1. ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ ร้านค้าซึ่งเกี่ยวกับสื่อลามก และ/หรือเนื้อหาของสินค้าส่อไปทางลามก ขายบริการทางเพศ

2. เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายชั้น MLM (ขายตรง) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ

3. พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

4. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

5. มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผุ้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

6. มีการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลง การทำงานหรือการแสดงผลส่วนต่างๆ ของระบบร้านค้า เช่นช่องทางการชำระค่าสินค้า การนำตะกร้าสินค้าหรือการสร้างสัญลักษณ์ภาพของตนเองเจตนาหลอกลวงว่าเป็นของระบบ เป็นต้น

หากทางผู้ให้บริการตรวจพบร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อกำหนดหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด


ข้อกำหนดตกลงในการจำหน่ายสินค้า

ผู้ให้บริการมีวัตถุประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าของ sheepola.com เท่านั้น โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการร้านค้า ที่จัดจำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้

1. จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

2. จำหน่ายสินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Lazada, Zalora เป็นต้น

3. จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ บิงโก สถานที่รับพนันขันต่อ

4. จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคณะบุคคลอื่นๆในทุกประเทศทั่วโลก

5. จำหน่ายสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้

6. จำหน่าย ยาสูบ ฝิ่น ยาเสพติด และอุปกรณ์เพื่อยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ ที่ผิดกฎหมาย

7. จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Downlond MP3, Software, Vdo&Voice Clips,Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายทุกประเภท

8. จำหน่ายเครื่องสำอาง ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทย

9. จำหน่ายวัสดุและสสารเคมี ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด

10.จำหน่ายอาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย

11. จำหน่ายสินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

หากผู้ให้บริการตรวจพบร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าวจะดำเนินการงดให้บริการในทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผุ้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด


ข้อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

1.ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด

2.สินค้าที่ผู้ขายนำจำหน่ายผ่านร้านค้าผ่านบริการของผู้ให้บริการรวมถึงข้อมูลใดๆ ให้ถือว่าผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้นๆและผู้ขายได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว

3.หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้าผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

4.ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา นอกจากนั้นทางผู้ให้บริการจะแสดงจำนวนผู้สมาชิกที่ติดตามร้านค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า

5.ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ


ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น และหากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย


ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง